About us


ENG

In order to achieve the declared goal, the association aims to carry out the following activities:

a) To develop own programs and in partnership with public authorities and private structures in the country and abroad;

b) To publish their own publications (volumes, magazines, yearbooks, books, leaflets, posters, brochures, software and other informative materials) and to support the publishing and publication of scientific papers;

c) Organize scientific meetings (symposiums, communications sessions, national and international conferences);

d) to support the participation of its members in scientific events in the country and abroad;

e) To support the publication of scientific papers of its members in the country and abroad;

f) To attract and use, under the law, financial or other resources in the form of donations, subsidies, objects and other contributions in order to achieve the purpose of the Association;

g) Organization of non-profit economic activities in order to ensure the necessary funds for the activity of the Association;

h) To support the construction and equipping of laboratories with scientific character in the field of Micro and Nano Materials and Bio-Engineering by absorbing national and international funds;

i) To award the members according to the scientific contributions brought to the prestige of Romania and the Association;

j) Establishment of specialization scholarships in own and external laboratories for researchers, specialists in the field, students, master students, doctoral students and postdoctoral researchers granted by the Association. The scholarships will be awarded through a competition based on a Regulation issued by the Association’s Board of Directors;

k) In the spirit of the statute, the Association carries out other activities based on economic contracts, according to the legislation in force. The association can thus set up production units, commercial, banking, or other services necessary for the purpose and object of the activity, but, in all circumstances, enforcing its nonprofit character;

l) Initiate, support and sponsor projects of a scientific character;

m) Organization of training courses, seminars, conferences, public debates;

n) To provide advice and counseling to interested persons, to elaborate and draw up scientific materials and to disseminate the results, as well as in other fields of general interest concerning the scientific life;

o) Other activities provided by law, according to the purpose of the Association.


RO

Pentru realizarea scopului declarat, asociația își propune realizarea următoarelor activități:

a) Să deruleze programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități publice și structuri private din țară și străinătate;

b) Să editeze publicații proprii (volume, reviste, anuare, cărți, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative) și să sprijine editarea și publicarea de lucrări științifice;

c) Să organizeze reuniuni cu caracter științific (simpozioane, sesiuni de comunicări, conferințe naționale și internaționale);

d) Să sprijine participarea membrilor săi la manifestări științifice din țară și străinatate;

e) Să sprijine publicarea lucrărilor științifice ale membrilor săi în țară și străinătate;

f) Să atragă și să utilizeze, în condițiile legii, resurse financiare ori de altă natură sub formă de donații, subvenții, obiecte și alte contribuții, în vederea realizării scopului Asociației;

g) Organizarea de activități economice non profit pentru asigurarea fondurilor necesare pentru desfășurarea activității Asociației;

h) Să sprijine construcția și utilarea laboratoarelor cu caracter științific în domeniul Micro și Nano Materialelor și a BioIngineriilor prin absorbția de fonduri naționale și internaționale;

i) Să premieze membrii în funcție de contribuțiile științifice aduse la prestigiul României și Asociației;

j) Infințarea de burse de specializare în laboratoarele proprii și externe pentru cercetători, specialiști în domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători postdoctorali acordate de Asociație. Bursele vor fi obtinute prin concurs pe baza unui Regulament elaborat de Colegiul Director al Asociației;

k) In spiritul statutului, Asociația desfășoară și alte activități bazate pe contracte economice, conform legislației în vigoare. Asociația poate, astfel, înființa unități de producție, servicii comerciale, bancare sau de altă natură necesare scopului ți obiectului de activitate, prastrându-și, însă, în toate imprejurările, caracterul de organizație nonprofit;

l) Să inițieze, să susțină și să patroneze proiecte cu caracter științific;

m) Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice;

n) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în elaborarea și redactarea materialelor științifice și diseminarea rezultatelor, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața științifică;

o) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.